Grousse Velosdaag - JOURNEE DE LA MOBILITE DOUCE

Circuit fermé aux automobilistes, réservé à la mobilité douce :
CR 154 Syren - Alzingen
CR 226 Itzig - Contern - Syren
CR 132 Syren - Moutfort - Contern

CONTER
Offiziell Erëffnung vum Vëlostour um 14.00 Auer (Paangecher, Kuch an Taarten)


SYREN
Iess- a Gedrénks-Stand ab 12.00 Auer
Gratis-Ravitaillement (Banannen, Äppel an Orangejus), Billerstreck vum Kanner-Molconcours


ALZENG
Gratis Ravitaillement ab 13.00 Auer
Billerstreck vum Kanner-Molconcours Geschécklechkeets-Vëlo-Parcours fir Kanner