Technesche Service

Plaatz Administratioun

[Translate to Lëtzebuergesch:] Service Technique - Bureau E1/2/3/4/5/6

474,​ route de Thionville
L-5886 Hesper

Aufgaben a Missioune vum technesche Service

  • Kafzentral;
  • nei Investitiounsprojeten;
  • gängeg Aarbechten an Ënnerhalt vun de Gemengeninfrastrukturen;
  • Ëmwelt;
  • Sécherheet a Gesondheet op der Aarbecht.

Nos contacts

Franck SIEBENBOUR
Préposé du Service techique / Centrale d'achats
Daniel FERREIRA
Service technique - Voirie & réseau
Patrick HEYNEN
Service technique - Voirie & réseau
Fabiano SPINELLI
Service technique - Voirie & réseau
Magdalena DZIEWISZEK
Service technique - Bâtiments
Tom FRISING
Service technique - Bâtiments
Patrick VALENTE
Service technique - Bâtiments
Jacques MEISCH
Service technique - Bâtiments
Andrea NICOLLETTI
Service Technique - Sécurité & Santé au travail
Fabienne LEURS
Service technique - Règlements de circulation
Thierry MEISCH
Service technique - Environnement / Conseiller écologique

secrétariat technique

Ingrid ENGEL
Secrétariat technique
Melissa JORDAO
Secétariat technique
Itinéraire
Kontakt
[Translate to Lëtzebuergesch:] Service Technique - Bureau E1/2/3/4/5/6
474,​ route de Thionville
L-5886 Hesper