Informatiounsversammlung - Chantier Rue des Scillas/Rangwee

Informatiounsversammlung betreffend d'Aarbechten a Relation mam Tram um Houwald, rue des Scillas/Rangwee

Maître d'ouvrage: Direction des Travaux: Ponts & Chaussées

Présentatioun op lëtzebuergesch / Traduction simultanée en français