Den Terrain

Le terrain a une envergure de 1092,33 ares.

Le projet vise l’aménagement de 102 lots destinés à la construction de 415 unités de logement et prévoit une cession d’environ 25 % du terrain brut à la commune.

Terrain de 1092,33 ares

102 lots de construction

415 unités

30 logements sociaux

Mixitéit vun de Logementer

D'Mixitéit vun de Logementer deelt sech op 17 isoléiert Eefamiljenhaiser, 22 jumeléiert Haiser wéi och 32 Reienhaiser a schlussendlech 345 kollektiv Logements-Unitéiten a 24 Gebaier vir.

Fir Eefamiljenhaiser, jumeléiert Haiser a Reienhaiser sinn intégréiert Logementer zougelooss.

D'Logements-Densitéit läit bei 37,99 Unitéiten pro Hektar.
 

De Projet PAP Rothweit II

De Projet PAP Rothweit II gesäit d'Schafe vu 56 subventionnéierte Wunnengen fir de Verkaf vun der "Société d’habitation à bon marché vir" (Pachtvertrag fir 99 Joer).
D'Gemeng wäert ongeféier 30 Sozialwunnengen bauen.

De PAP Rothweit II ass e Pilot-Projet zu Lëtzebuerg am Beräich vum "remembrement urbain" bei dem jiddfer Propriétaire 10% vun der gesamter Surface vum PAP zur Verfügung stellt, fir subventionnéiert Wunnengen fir de Verkaf, respektiv fir d'Verlounen ze schafen.