Allgemeng Konditiounen an Erausfuerderungen vum Projet

 • Aspekter am Zusammenhang mam Waasser
 • Lag am Iwwerschwemmungsgebitt
 • Renaturéierung vun der "Itziger Baach"
 • Problemer mam Verkéier
 • Situation de charge vun der Route de Luxembourg
 • Nationalt Konzept vun engem pôle d'échange vum Bus geplangt
 • Noutwendegkeet vum Fonctionnement an zwou Etappen vum Projet (Horizon Contournement)
 • Ubannung un dat not geleeënt Fräizäitgebitt Holleschbierg (Lift)
 • Implementéierung vun ca. 100 ëffentlechen Stellplazen

Terrain de 14.790 m2

Fonctions: logement, commerce, services, restauration

nbre d'immeubles: 5

63 unités d'habitation

 • Aspekter am Zusammenhang mam Naturschutz
 • Net wäit ewech vum Naturschutzgebiet (Natura 2000)
 • Aspekter vun der urbanistescher Entwécklung
 • Duerchféierung vum urbanistesche Projet vun der Contributioun zum Concours
 • Bestëmmung vun enger geeëgenter Mixitéit von Uwendungen fir den Zentrum vun der Uertschaft
 • Geeëgenten Entwécklungsmodell für d'Gemeng an d'BCEE
 • Infrastrukturaspekter
 • Verschidde grouss Lagerungsinfrastrukturen (Mëschwaasser, Schmotzwaasser, Reewaasser)