SNHBM Rothweit 2

D'Gemeng Hesper réaliséiert, an Zesummenaarbecht mat der SNHBM (Société Nationale des Habitations à Bon Marché S.A.),

14 Eefamiljenhaiser an 3 Residenzen, mat Total 21 Appartementer zu Alzeng am Lotissement Rothweit.

14 maisons unifamiliales

3 résidences avec 21 appartements