Liens

Klimapakt    
CO2-Rechner https://private.ecospeed.ch/private/  
Oekotopten https://www.oekotopten.lu  
Gemeng ouni Pestizide http://www.ounipestiziden.lu/  
Kleng Schrëtt https://www.ebl.lu/publ/infografiken-vum-projet-kleng-schrett/  
Shop green www.shop-green.lu  
​​​​​​​Energie sparen https://www.klima-agence.lu/fr/energie-spueren  
     
Organisations / Associations    
Fairtrade https://www.fairtrade.lu/  
Natur und Umwelt www.naturemwelt.lu/  
Mouvement écologique www.meco.lu  
Klimabündnis www.klimabuendnis.lu/fr/  
Greenpeace https://www.greenpeace.org/luxembourg/fr/  
Transition - CELL http://www.cell.lu/  
Emweltberoodung www.ebl.lu  
     
Agriculture    
Solidarische Landwirtschaft www.solawi.lu  
Syndikat Biodiversität, Landwirtschaft https://www.sias.lu/  
Biolandwirtschaft https://www.biovereenegung.lu/  
Vegetarische Ernährung https://veggie-table.lu/